II Rok – Studium Praktycznej Służby

Studium Praktycznej Służby jest programem realizowanym na II roku Szkoły Biblijnej.  Jego celem jest kontynuacja studiowania Słowa Bożego przy jednoczesnym położeniu nacisku na jego praktyczne zastosowanie.

Kursy II roku pozwolą studentom czynić dalsze postępy w szkoleniu.  Ponadto, w ramach programu, zaplanowana jest zagraniczna wyprawa misyjna i udział w Grupach Interakcyjnych.

WYJAZD MISYJNY

Wszyscy studenci II roku Szkoły zobowiązani są do odbycia jednego zagranicznego wyjazdu misyjnego, zaplanowanego przez Charis.  Wyjazd misyjny jest ważnym elementem przygotowywania studentów do służby.  W ramach wyjazdu studenci będą uczyć się jak funkcjonować jako wspólnie działająca grupa, przebywająca w obcym środowisku kulturowym.  Zdobędą również doświadczenie w zakresie komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem tłumacza.

Podczas wyjazdu studenci będą posługiwać nauczając, ewangelizując, modląc się i przygotowując inscenizacje, za pośrednictwem których będą przekazywali przesłanie Ewangelii dorosłym i dzieciom z różnych krajów.

Z doświadczenia wiemy, że takie wyjazdy zmieniają życie.  Nawet jeśli student nie planuje w przyszłości służyć zagranicą jako misjonarz, wyjazd misyjny rozszerzy mu wizję świata i pozwoli mu zrozumieć specyfikę posługi misjonarskiej.
Wyjazdy misyjne trwają zwykle około 7–10 dni.  Docelowe miejsca wypraw są ustalane na bieżąco, ponieważ jest to uzależnione od zagranicznych gospodarzy.

GRUPY INTERAKTYWNE

Wszyscy studenci podzieleni będą na małe grupy, w ramach których wezmą udział w różnorodnych warsztatach praktycznych.  Celem warsztatów jest nauka poprzez doświadczenie.  Studenci będą więc rozwijać swoje umiejętności w przygotowywaniu nauczań, publicznym występowaniu przed grupą i wygłaszaniu kazań, w modlitwie, dzieleniu się swoją wiarą i osobistym świadectwem, w odpowiadaniu na trudne pytania, itp.

O ukończeniu programu decyduje:

  • Pomyślne zaliczenie testu pisemnego kończącego każdy kurs.
  • Aktywny udział w Grupach Interakcyjnych.
  • Udział w wyjeździe misyjnym.
  • Obecność na zajęciach.

Po ukończeniu programu II roku studenci zostaną absolwentami Charis Bible College i otrzymają Dyplom potwierdzający odbycie przez nich studiów biblijnych.

Tylko studenci z dyplomem mogą ubiegać się o przystąpienie do specjalnego programu Stażu Przywództwa oferowanego przez Charis Polska.

Dyplom z Charis Polska jest akredytowany przez Andrew Wommack Ministries. Absolwenci mogą starać się o przyjęcie do podyplomowych programów oferowanych przez CBC Polska, CBC USA i inne CBC na świecie, w których takowe są realizowane.

Dyplom uzyskany w Szkole Biblijnej „Charis Bible College” Polska nie posiada formalnej akredytacji jaką przyznaje się instytucjom szkoleniowym w Polsce. Tak więc otrzymany dyplom ukończenia CBC Polska oraz poszczególne kursy zaliczone w ramach naszej Szkoły Biblijnej mogą nie zostać uznane przez inne instytucje szkoleniowe o podobnym profilu nauczania.