Wyznanie wiary

WYZNANIE WIARY

• Wierzymy, że Biblia jest natchniona i uprawomocniona przez Boga, nieomylna i autorytatywna.

• Wierzymy w Jednego Wiecznego Boga, który istnieje jako trzy oddzielne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty.

• Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, urodzonym z dziewicy, że chodząc między ludźmi żył bezgrzesznym życiem, demonstrując w czynach i w mowie autorytet i moc Bożą, że umarł na krzyżu i trzeciego dnia powstał z martwych, że zasiada teraz po prawicy Boga dokonawszy wszystkiego, co jest konieczne do ludzkiego zbawienia.

• Wierzymy, że konieczne jest dla każdego człowieka opamiętanie się ze swoich grzechów i przyjęcie przez wiarę ukończonego dzieła Chrystusa, wyznając Go swoimi ustami jako Pana i wierząc w Niego w swoim sercu, co skutkuje odnowieniem przez Ducha Świętego.

• Wierzymy, że Duch Święty kontynuuje Swoje dzieło, które rozpoczął podczas dnia Zielonych Świąt dając wierzącym moc do pobożnego życia i kontynuowania wszystkich dzieł Jezusa.

• Wierzymy w szybki powrót Jezusa i w to, że ci, którzy w Niego uwierzyli zostaną wzbudzeni do niebiańskiego życia w niezniszczalnym ciele, a ci, którzy nie wierzą dołączą do szatana i jego zastępów w wiecznej karze.

• Wierzymy, że prawdziwy Kościół składa się ze wszystkich narodzonych na nowo wierzących w Chrystusa, bez względu na ich denominacyjną przynależność.

• Wierzymy, że wszystkim narodzonym na nowo wierzącym powierzono dzielenie się z całym światem pełną Ewangelią.

WYZNANIE DOKTRYNALNE

Pismo Święte:
• Wierzymy, że całe Pismo Święte (tj. zarówno Stary jak i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest naszym ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących doktryny, nauki, poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości (2 List do Tymoteusza 3:16-17).

Bóg:
• Wierzymy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg: Jeden w istocie, naturze i atrybutach, ale istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego
(1 List Jana 5:7).

Jezus Chrystus:
• Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z dziewicy, Jego przelaną krew na Golgocie dla odpuszczenia naszych grzechów, Jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca. Nie wierzymy, że jest jedną z dróg do Ojca, ale że jest jedyną drogą do Ojca i jedynym sposobem, dzięki któremu możemy otrzymać sprawiedliwość, odkupienie, uświęcenie i chwałę. On jest naszym zbawieniem
(1 List do Koryntian 1:30-31).

Duch Święty:
• Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym wyrażony poprzez mówienie językami zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16 oraz 19:6. Wierzymy, że doświadczenie to jest odmienne od narodzenia się na nowo, następuje po nim i jest przyjmowane przez wiarę (List do Galacjan 3:2).

Zbawienie:
• Wierzymy, że wszyscy, którzy w opamiętaniu i wierze przyjmą Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, są narodzeni na nowo (Dzieje Apostolskie 20:20-21; List do Rzymian 10:9-13).

Uzdrowienie:
• Wierzymy, że zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu zapewniło uzdrowienie dla ludzkiego ciała (Ewangelia Mateusza 8:16-17; Księga Izajasza 53:4;
1 List Piotra 2:24).

Zmartwychwstanie:
• Wierzymy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych – jednych do życia wiecznego a drugich na wieczne potępienie
(Ewangelia Mateusza 25:46).

Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa:
• Wierzymy w dosłowne, fizyczne, drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa (1 List do Tesaloniczan 1:10; 4:16-17).

Kościół:
• Wierzymy, że powszechny Kościół składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących, którzy otrzymali zbawienie przez Chrystusa (List do Efezjan 1:22-23). Wierzymy również i zachęcamy wierzących do przynależności do miejscowego kościoła (List do Hebrajczyków 10:25).

Dary Ducha Świętego:
• Wierzymy, że dary duchowe i przejawy Ducha Świętego są obecne również dziś, a istnieją dla wspólnego dobra i zbudowania innych
(1 List do Koryntian 12:7).

Leave a Reply

Zostaw swój adres email i bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", w celach promocji służby oraz książek związanych ze służbą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie pisząc na mail info@zyciesozo.com.