Wyznanie wiary

WYZNANIE WIARY

• Wierzymy, że Biblia jest natchniona i uprawomocniona przez Boga, nieomylna i autorytatywna.

• Wierzymy w Jednego Wiecznego Boga, który istnieje jako trzy oddzielne osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty.

• Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, narodzonym z dziewicy, że chodząc między ludźmi żył bezgrzesznym życiem, demonstrując w czynach i w mowie autorytet i moc Bożą, że umarł na krzyżu i trzeciego dnia powstał z martwych, że zasiada teraz po prawicy Boga dokonawszy wszystkiego, co jest konieczne do ludzkiego zbawienia.

• Wierzymy, że konieczne jest dla każdego człowieka opamiętanie się ze swoich grzechów i przyjęcie przez wiarę ukończonego dzieła Chrystusa, wyznając Go swoimi ustami jako Pana i wierząc w Niego w swoim sercu, co skutkuje odnowieniem przez Ducha Świętego.

• Wierzymy, że Duch Święty kontynuuje Swoje dzieło, które rozpoczął podczas dnia Zielonych Świąt dając wierzącym moc do pobożnego życia i kontynuowania wszystkich dzieł Jezusa.

• Wierzymy w szybki powrót Jezusa i w to, że ci, którzy w Niego uwierzyli zostaną wzbudzeni do niebiańskiego życia w niezniszczalnym ciele, a ci, którzy nie wierzą dołączą do szatana i jego zastępów w wiecznej karze.

• Wierzymy, że prawdziwy Kościół składa się ze wszystkich narodzonych na nowo wierzących w Chrystusa, bez względu na ich denominacyjną przynależność.

• Wierzymy, że wszystkim narodzonym na nowo wierzącym powierzono dzielenie się z całym światem pełną Ewangelią.

WYZNANIE DOKTRYNALNE

Pismo Święte:

• Wierzymy, że całe Pismo Święte (tj. zarówno Stary jak i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest naszym ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących doktryny, nauki, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości (2 List do Tymoteusza 3:16-17). Wierzymy, że Pismo Święte (Biblia) nie zawiera jedynie Słowa Bożego, ale jest Słowem Bożym, które z natury rzeczy posiada Jego życie i autorytet oraz przynosi wiarę, objawienie i uzdrowienie tym, którzy zdecydują się je przyjąć (Ewangelia Mateusza 4:4 i 22:31; List do Rzymian 1:17 i 15:4; 2 List do Koryntian 4:13; List do Hebrajczyków 10:7;Księga Przysłów 4:20-22).

Bóg:

• Wierzymy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg: Jeden w istocie, naturze i atrybutach, ale istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego (1 List Jana 5:7).

Jezus Chrystus:

• Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z dziewicy, Jego przelaną krew na Golgocie dla przebaczenia naszych grzechów, Jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca. Nie wierzymy, że jest jedną z dróg do Ojca, ale że jest jedyną drogą do Ojca i jedynym sposobem, dzięki któremu możemy otrzymać sprawiedliwość, odkupienie, uświęcenie i chwałę. On jest naszym zbawieniem (1 List do Koryntian 1:30-31).

Duch Święty:

• Wierzymy, że Duch Święty jest Duchem Boga i jest Bogiem. Duch Święty jest boską Osobą, posiadającą wszystkie cechy osobowości i bóstwa. Duch Święty jest równy z Ojcem i Synem (Ewangelia Mateusza 28:19; Dzieje Apostolskie 5:3-4 i 28:25-26; 1 List do Koryntian 12:4-6; 2 List do Koryntian 13:14).

Chrzest w Duchu Świętym:

• Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym wyrażony poprzez mówienie językami zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16 oraz 19:6. Wierzymy, że doświadczenie to jest odmienne od narodzenia się na nowo, następuje po nim i jest przyjmowane przez wiarę (List do Galacjan 3:2).

Zbawienie:

• Wierzymy, że wszyscy, którzy w opamiętaniu i wierze przyjmą Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, są narodzeni na nowo z Ducha Bożego (Dzieje Apostolskie 20:20-21; List do Rzymian 10:9-13; Ewangelia Jana 3:5-6). Wierzymy, że zbawienie jest oferowane wszystkim ludziom przez łaskę Bożą, ale jest skuteczne tylko dla tych, którzy wierzą (List do Efezjan 1:13). Nie akceptujemy doktryn uniwersalizmu, ostatecznego pojednania czy inkluzywności w ich różnych formach.

Uzdrowienie:

• Wierzymy, że zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu zapewniło uzdrowienie dla ludzkiego ciała (Ewangelia Mateusza 8:16-17; Księga Izajasza 53:4; 1 List Piotra 2:24).

Zmartwychwstanie:

• Wierzymy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych – jednych do życia wiecznego a drugich na wieczne potępienie (Ewangelia Mateusza 25:46). Wierzymy, że piekło opisane w Starym i Nowym Testamencie jest dosłownym, wiecznym przeznaczeniem dla wszystkich, którzy odrzucili odkupieńcze dzieło Chrystusa i odrzucili dar zbawienia (2 List Piotra 2:4-9; Ewangelia Łukasza 12:5).

Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa:

• Wierzymy w dosłowne, fizyczne, drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa (1 List do Tesaloniczan 1:10 i 4:16-17) i że Jego powrót nie nastąpił w 70 r. n.e., ale jest przyszłym, fizycznym wydarzeniem (Objawienie św. Jana 1:7; Ewangelia Mateusza 24:30; Dzieje Apostolskie 1:11).

Kościół:

• Wierzymy, że powszechny Kościół składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących, którzy otrzymali zbawienie przez Chrystusa (List do Efezjan 1:22-23). Wierzymy również i zachęcamy wierzących do przynależności do miejscowego kościoła (List do Hebrajczyków 10:25).

Dary Ducha Świętego:

  • Wierzymy, że dary duchowe i przejawy Ducha Świętego są obecne również dziś, a istnieją dla wspólnego dobra i zbudowania innych (1 List do Koryntian 12:7).