FreshMail.pl

Wyznanie wiary

Pismo Święte:
Wierzymy, że całe Pismo Święte (tj. zarówno Stary jak i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest naszym ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących doktryny, nauki, poprawiania  i kształcenia w sprawiedliwości (2 List do Tymoteusza 3:16-17) .

Bóg:
Wierzymy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg: Jeden, spójny w istocie, naturze i atrybutach, ale istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego (1 List Jana 5:7; 2 List do Koryntian 13:14).

Jezus Chrystus:
Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z dziewicy, Jego przelaną krew na Golgocie dla odpuszczenia naszych grzechów, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca.Wierzymy, że jest On drogą do Ojca i jedynym sposobem, dzięki któremu możemy otrzymać sprawiedliwość, odkupienie, uświęcenie i chwałę. On jest rzeczywistością naszego zbawienia (1 List do Koryntian 1:30-31).

Duch Święty:
Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym wyrażony poprzez mówienie językami zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16 oraz 19:6. Wierzymy, że doświadczenie to jest odmienne od nowonarodzenia, następuje po nim i jest przyjmowane przez wiarę (List do Galacjan 3:2).

Zbawienie:
Wierzymy, że wszyscy, którzy w pokorze i wierze przyjmą Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, są nowonarodzonymi dziećmi Bożymi (Dzieje Apostolskie 20:20-21; List do Rzymian 10:9-13).

Uzdrowienie:
Wierzymy, że zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu zapewniło uzdrowienie ciała ludzkiego (Ewangelia Mateusza 8:16-17; Księga Izajasza 53:4; 1 List Piotra 2:24).

Zmartwychwstanie:
Wierzymy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych – jednych do życia wiecznego a drugich do wiecznego potępienia (Ewangelia Mateusza 25:46).

Drugie przyjście Jezusa Chrystusa:
Wierzymy w dosłowne, fizyczne, drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa (1 List do Tesaloniczan 1:10; 4:16-17).

Kościół:
Wierzymy, że powszechny Kościół składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących, którzy otrzymali zbawienie przez Chrystusa (List do Efezjan 1:22-23). Wierzymy również i zachęcamy wierzących do przynależności do miejscowego kościoła (List do Hebrajczyków 10:25).

Dary Ducha Świętego:
Wierzymy, że dary duchowe i przejawy Ducha Świętego są obecne również dziś, a istnieją dla wspólnego dobra i zbudowania innych ludzi (1 List do Koryntian 12:7).

 


Zostaw swój adres email i bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", w celach promocji służby oraz książek związanych ze służbą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie pisząc na mail info@zyciesozo.com.

FreshMail.pl